Tranh tụng vụ án dân sự tổng quát

Các vụ án liên quan đến vê quyền sở hũu tài sản, thừa kế, hôn nhân gia đình, các giao dịch dân sự…

SAIGON LAW tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự.
1. Các tranh chấp về dân sự:
Tranh chấp về quốc tịch;
Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
Tranh chấp về hợp đồng dân sự;
Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;
Tranh chấp về thừa kế tài sản;
Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí;
Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
2. Các yêu cầu về dân sự:
Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó;
Yêu cầu tuyên bố hoặc huỷ bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích;
Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết;
Yêu cầu công nhận hoặc không nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định về dân sự của Toà án nước ngoài;
Các yêu cầu khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
Mọi yêu cầu tư vấn và mời luật sư đại diện tham gia tranh tụng vụ án dân sự, xin liên hệ với chúng tôi để được phục vụ.
Trân trọng!

Người viết : admin

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận