THỬ VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

1.     Thử việc: Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ 2012), trước khi ký kết hợp đồng lao động chính thức (trừ làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ) thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, về quyền và […]

Bộ luật Lao động (đã được sửa đổi, bổ sung)

Bộ luật Lao động của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (đã được sửa đổi, bổ sung) theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02–4–2002, Chủ tịch nước ký Lệnh […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận