QUY ĐỊNH CHUNG CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

1.     Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xác định được trách nhiệm bồi thường thiệt hại (BTTH) khi có hành vi gây ra thiệt hại không phụ thuộc vào hợp đồng giữa các chủ thể khác nhau, dựa vào các căn cứ […]

CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015, các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bao gồm 9 biện pháp sau: Cầm cố tài sản: Là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Thế chấp tài sản: […]

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Bộ luật Dân sự, đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005. Bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. Dưới đây là toàn văn bộ luật mới này. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 […]

NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 58/1998/NQ-UBTVQH10 NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ DAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1991

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Để thi hành Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 ngày 28 tháng 10 năm 1995 về việc thi hành Bộ luật dân sự; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam […]

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2005/NQ-HĐTP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪNTHI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG VIII “CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” (sau đây viết tắt là BPKCTT) của Bộ luật tố tụng dânsự (sau đây viết tắt là BLTTDS); Sau khi có ý kiến thống nhất […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận