BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

Ngày 27-6, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký lệnh công bố Bộ luật Dân sự, đã được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14-6-2005. Bộ luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2006. Dưới đây là toàn văn bộ luật mới này. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 […]

NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 58/1998/NQ-UBTVQH10 NGÀY 24 THÁNG 8 NĂM 1998 VỀ DAO DỊCH DÂN SỰ VỀ NHÀ Ở ĐƯỢC XÁC LẬP TRƯỚC NGÀY 1 THÁNG 7 NĂM 1991

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Để thi hành Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 ngày 28 tháng 10 năm 1995 về việc thi hành Bộ luật dân sự; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam […]

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO SỐ 02/2005/NQ-HĐTP NGÀY 27 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯỚNG DẪNTHI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG VIII “CÁC BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI” CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

Căn cứ vào Luật tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định tại Chương VIII “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời” (sau đây viết tắt là BPKCTT) của Bộ luật tố tụng dânsự (sau đây viết tắt là BLTTDS); Sau khi có ý kiến thống nhất […]

NGHỊ QUYẾTCỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAOSỐ 02/2004/NQ-HĐTP NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2004 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN DÂN SỰ, HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Căn cứ vào Luật Tổ chức Toà án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình; Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Viện trưởng Viện kiểm […]

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ vào Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; Để thi hành đúng và thống nhất Phần thứ nhất “Những quy định chung” của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sau đây viết tắt là BLTTDS); Sau khi có ý kiến thống […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận