THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Căn cứ Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước […]

Tranh tụng vụ án dân sự tổng quát

Các vụ án liên quan đến vê quyền sở hũu tài sản, thừa kế, hôn nhân gia đình, các giao dịch dân sự… SAIGON LAW tư vấn, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đối với các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự. 1. Các tranh chấp […]

Hỗ trợ trực tuyến
    • 0918 486 824 – LS. Luận